Disclaimer

MVO Matrix is gevestigd te Papendrecht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden Holland onder nummer [41265265.]

Toepasselijkheid

Door deze internetsite (www.mvomatrix.nl) te bezoeken, de op of via deze internetsite aangeboden content te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Disclaimer

Bij het publiceren van de informatie op deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De informatie die door MVO Matrix wordt verstrekt op deze internetsite is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Aan de informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid of bruikbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. MVO Matrix behoudt zich het recht voor de informatie op deze site zonder vooraankondiging en op ieder moment te wijzigen en/of in te trekken. MVO Matrix kan niet garanderen dat de deze internetsite foutloos en ononderbroken functioneert.

De inhoud van deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland. MVO Matrix beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen.

Verantwoordelijkheid

Afnemer/gebruiker van de informatie van deze internetsite is zelf verantwoordelijk voor de keuze en wijze van het gebruik en/of de toepassing van deze informatie. MVO Matrix kan er niet voor instaan dat de inhoud van deze internetsite geschikt is voor het doel waarvoor zij wordt geraadpleegd door de afnemer/gebruiker.

De informatie op deze internetsite mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer/gebruiker mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Ten aanzien van de inhoud van deze internetsite bestaat geen overnemingsvrijheid ; alle auteursrechten, ook die bedoeld in artikel 15 Auteurswet, worden voorbehouden.

Aansprakelijkheid

MVO Matrix en de aan haar gelieerde (rechts)personen zijn niet aansprakelijk voor (in)directe schade die voortvloeit uit het bezoeken van deze internetsite of aan deze internetsite gekoppelde sites, dan wel het gebruiken, het afgaan op of het verspreiden van de inhoud daarvan. MVO Matrix en de aan haar gelieerde (rechts)personen zijn voorts niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade en/of verliezen als gevolg van en/of in verband de (tijdelijke) niet beschikbaarheid en/of beperkte werking van deze internetsite.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer en/of het gebruik van deze internetsite zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dordrecht.